Prosent logo
Aplikácia

Ochrana osobných údajov

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom všetkých webových stránok umiestnených na doméne prosent.io ako aj všetkých zodpovedajúcich domén tretej úrovne (ďalej spolu ako „webová stránka”) je spoločnosť Prosent s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom: Lermontovova 911/3, Bratislava 811 05, Slovensko, IČO: 53 927 940 (ďalej ako ”prevádzkovateľ”, ”my” alebo ”nás”).

  2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce zásady ochrany osobných údajov, v ktorých podrobne opisuje vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa súkromia a ochrany údajov medzi nami a akýmikoľvek používateľmi webovej stránky (ďalej len ”používateľ” alebo ”používatelia”), ako aj práva používateľov ako dotknutých osôb týkajúce sa ochrany osobných údajov.

  3. Používatelia sa môžu oboznámiť s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Pokračovaním v používaní webovej stránky používateľ vyhlasuje, že bol informovaný o týchto zásadách ochrany osobných údajov a berie na vedomie ich podmienky.

 2. Spracúvanie osobných údajov, bezpečnosť
  1. Zaručujeme bezpečnosť a ochranu všetkých osobných údajov poskytnutých, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov a ďalej ako „GDPR”), ako aj zákonom č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  2. COOKIES.

   1. Naša webová stránka používa súbory cookie, ktorými sú malé textové súbory, ktoré sa môžu automaticky generovať vo vašom zariadení, aby pomohli identifikovať nastavenia vášho zariadenia, reláciu prehliadača, približnú polohu a ďalšie podrobnosti.
   2. Niektoré súbory cookie môžu byť použité na reklamné alebo štatistické účely, pričom takéto druhy súborov cookies naša webová stránka do Vášho zariadenia ukladá iba v prípade, ak na to udelíte svoj výslovný a informovaný súhlas. Upozorňujeme, že v takom pípade údaje generované a uložené prostredníctvom súborov cookie môžu byť spracované poskytovateľmi digitálnych reklamných služieb, tak, ako je to podrobne uvedené v našich nastaveniach súborov cookie.
   3. Prostredníctvom cookie banneru na našej webovej stránky môžete spravovať možnosti ukladania cookies do Vášho zariadenia, t. j. najmä môžete určiť, prostredníctvom Vášho súhlas, ktoré súbory cookie budú povolené vo vašom zariadení, a prečítať si ďalšie informácie o súboroch cookies v našich pravidlá používania súborov cookie, ktoré sú zahrnuté v popise nastavení súborov cookie na našej webovej stránke.

  3. BEZPEČNOSŤ. Pripojenie na našu webovú stránku je zabezpečené šifrovaním. Napriek tomu webová stránka vo všeobecnosti neumožňuje prenos citlivých osobných údajov a iba veľmi všeobecné osobné údaje sú určené na prenos, ak je to relevantné.

  4. KONTAKTNÝ FORMULÁR A SPÄTNÁ VÄZBA Pri prehliadaní webovej stránky nás môže používateľ kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára a poskytnúť svoje osobné údaje, aby nám umožnil doručenie odpovede na jeho žiadosť alebo doručenú správu.

   1. ZÁKONNOSŤ A ÚČEL SPRACÚVANIA. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára je úplne dobrovoľné a na tieto údaje nemáme právny nárok. Právnym základom a účelom spracovania takýchto údajov je náš oprávnený záujem reagovať na správu alebo žiadosť používateľa a poskytovať spätnú väzbu a / alebo ďalšie služby založené na odpovediach a spätnej väzbe.

   2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Používateľ môže poskytnúť iba bežné kontaktné údaje, ako je ich meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje (napríklad identifikátory aplikácií sociálnych médií a/alebo Messengera). Akékoľvek iné údaje prenášané prostredníctvom kontaktných formulárov sa budú uchovávať len s výslovným písomným súhlasom používateľa.

   3. PRESNOSŤ. Dobrovoľným odoslaním osobných údajov nám používateľ prehlasuje, že všetky takéto údaje sú presné, správne a aktuálne.

   4. DOBA UCHOVÁVANIA. Všetky osobné údaje poskytnuté na vyššie uvedený účel budeme uchovávať iba počas trvania akéhokoľvek elektronického alebo telefonického kontaktu medzi nami a používateľom a počas primeraného obdobia po ukončení takéhoto kontaktu, kým nebudeme môcť potvrdiť, že údaje už nebudú potrebné na kontaktovanie používateľa, nie dlhšie ako šesť (6) mesiacov od poslednej komunikácie, ktorú sme dostali.

    V prípade, že sa používateľ stane našim klientom, jeho osobné údaje môžu byť uchovávané po celú dobu trvania akéhokoľvek obchodného vzťahu a potom počas primeraného časového obdobia na účely archivácie a iného zákonom požadovaného použitia v súlade so samostatnými zásadami ochrany osobných údajov.

   5. PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani prenesené žiadnym tretím stranám, s výnimkou našich zákonne určených sprostredkovateľov, ktorí dodržiavajú tieto zásady ochrany osobných údajov s poskytujú nám služby na základe uzatvorených zmlúv o poverení so spracúvaním osobných údajov, pričom ide o poskytovateľov v oblasti IT zabezpečenia našej webovej stránky, jej hostingu a poskytovateľov cloudových služieb, pokiaľ nie sme zo zákona poverení vykonávať iný druh prenosu (napr. príslušnému súdu na účely vyšetrovania trestných činov a / alebo súdneho sporu, orgánom činným v trestnom konaní na základe záväzných právnych predpisov a / alebo individuálnych rozhodnutí podľa platných právnych predpisov).

   6. MARKETING A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Vaše údaje nebudú tiež použité na účely priameho marketingu, pokiaľ vám najprv neposkytneme služby a žiadne rozhodnutia, ktoré sú pre vás dôležité, nebudú prijaté na základe vašich údajov z našej strany automatizovaným spôsobom (údaje sa tiež nebudú profilovať).

    Upozorňujeme, že ak uvediete svoju e-mailovú adresu v poli „Dostávajte upozornenie e-mailom, keď bude Prosent spustený”, môžete dostať jeden alebo viac e-mailov so správami týkajúcimi sa vývoja a spustenia aplikácie Prosent. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

   7. ZODPOVEDNÁ OSOBA. V zmysle čl. 37 GDPR sme určilizodpovednú osobu pre ochranu údajov podľa, ktorú môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@ prosent.io , alebo písomne na adrese: DPO, Prosent s.r.o., Lermontovova 911/3, Bratislava 811 05, SLOVENSKO.

  5. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY. Vaše práva ako používateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia najmä ustanoveniami článkov 12 až 22 GDPR v znení neskorších predpisov.

   Ako používateľ máte právo najmä na nasledujúce skutočnosti, ktoré sa vzťahujú prostredníctvom písomnej komunikácie na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu dpo@ prosent.io:

   1. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú alebo nie, a v takom prípade prístup k takýmto osobným údajom, ako aj právo na opravu týchto údajov bez zbytočného odkladu,

   2. právo na obmedzenie spracovania vašich údajov, najmä ak je presnosť takýchto údajov spochybnená alebo ak je spracúvanie nezákonné a používateľ požaduje obmedzenie,

   3. právo na vymazanie vašich údajov, najmä ak boli údaje spracované nezákonne, alebo ak údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené, pokiaľ nemáme presvedčivé oprávnené záujmy na uchovávanie takýchto údajov,

   4. keďže spracúvanie Vašich osobných údajov zvyčajne nie je založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, po ktorom vaše údaje už nemusia byť spracované, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené záujmy na uchovávanie takýchto údajov,

   5. právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, vo výnimočných prípadoch, keď spracovávame údaje na základe vášho súhlasu,

   6. neobmedzené právo namietať proti spracovaniu vašich údajov na účely automatizovanej priamej komunikácie a/alebo marketingu, ktoré sa môžu uplatniť aj prostredníctvom odkazov na ”odhlásenie” a iných technických prostriedkov.

   Máte tiež právo podať sťažnosť alebo vyšetrovanie príslušnému dozornému orgánu, najmä Úradu na ochranu údajov Slovenskej republiky, ak máte podozrenie na zákonnosť spracúvania vašich údajov.

   Vyššie uvedené práva používateľa môžu byť obmedzené, ak je takéto obmedzenie nariadené platnými právnymi predpismi alebo ak by jeho výkon viedol k porušeniu práv alebo práv používateľa a oprávnených záujmov iných dotknutých osôb.

 3. Záverečné ustanovenia
  1. ÚČINNOSŤ A APLIKOVATEĽNOSŤ. Táto aktualizované verzia Zásady ochrany osobných údajov nadobúda účinnosť od 15.04.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov bez toho, aby boli dotknuté konkrétne práva a povinnosti, ktoré už boli zavedené na základe predchádzajúcich zásad ochrany osobných údajov.